เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
 • เพศ
 • อายุ
 • ระดับการศึกษาสูงสุด
 • อาชีพ
 • รายได้ต่อเดือน
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร วางตัวเหมาะสม
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
 • เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ
 • เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
 • เทศบาลมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
 • ขั้นตอนให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 • ขั้นตอนการบริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
 • มีผังลำดับขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
 • การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งพักรอ น้ำดื่ม ที่จอดรถ
 • มีเครื่องมือระบบการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
 • สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ
 • สภาพแวดล้อมโดยรอบสำนักงานมีความสวยงาม เหมาะสม เป็นระเบียบ
 • ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT