เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
 • เพศ
 • อายุ
 • ระดับการศึกษาสูงสุด
 • อาชีพ
 • รายได้ต่อเดือน
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร วางตัวเหมาะสม
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
 • เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ
 • เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
 • เทศบาลมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
 • ขั้นตอนให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 • ขั้นตอนการบริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
 • มีผังลำดับขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
 • การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งพักรอ น้ำดื่ม ที่จอดรถ
 • มีเครื่องมือระบบการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
 • สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ
 • สภาพแวดล้อมโดยรอบสำนักงานมีความสวยงาม เหมาะสม เป็นระเบียบ
 • ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)