เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box กองการศึกษา
นางจิรฐา อ่อนเงิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 065-0363099
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางภัทรกร นารถนรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9095
นางสาวจั่นเพ็ชร ต่อเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0363099
นางสาวเบ็ญจพร บุญยิ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิมล ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 065-0363099
นางสาวมยุรี เหมือนกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 065-0363099
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.