เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

account_box กองช่าง
นายบรรเจิด ด้วงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายบรรเจิด ด้วงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายวีระวัฒน์ แก้วชนะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายวีระวัฒน์ แก้วชนะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางวิลาวรรณ โกมารทัต
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางวิลาวรรณ โกมารทัต
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาวณปวีณ์ ห้องกระจก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาวณปวีณ์ ห้องกระจก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาววิไลพร เกษมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาววิไลพร เกษมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายเสฎฐวุฒิ เนียมรักษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายเสฎฐวุฒิ เนียมรักษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายณัฐพล เพชรทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายณัฐพล เพชรทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 276