เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box กองช่าง
นายพีรสัณฑ์ โสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-0363819
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 065-0363819
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 065-0363819
นางสาวณปวีณ์ ห้องกระจก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0363819
นางสาววิไลพร เกษมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 065-0363819
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 065-0363819
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
นายณัฐพล เพชรทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 065-0363819
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.