เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 065 036 2100
นางสาว ณัฏฐ์พิชชา บุญมา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางจิตมณีสุข ชัยวัฒนาศักดิ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางธมน ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065 036 1579
นายพีรสัณฑ์ โสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065 036 3819
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 065 036 2432
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
นางจิรฐา อ่อนเงิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 065 036 3099
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
โทร : 065 036 1579
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 065 036 1915
นางสาวสายน้ำ เม้ยขันหมาก
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
โทร : 0896141413
นางวาสนา เรืองวิลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 065-0362430
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 065 036 1655
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
โทร : 065 036 3819
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองประปา
โทร : 065 036 2100
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0650361894
- ว่าง -
หัวหน้าฝายการโยธา กองช่าง
โทร : 065-0363819

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 065 036 3819
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 065 036 3099
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 065-0362430