ผลสำรวจความพึงพอใจ (จำนวน 130 คน)
เพศ
ชาย
1%
หญิง
0%
อายุ
อายุต่ำกว่า 20 ปี
0%
อายุ 21 - 30 ปี
100%
อายุ 31 -40 ปี
0%
อายุ 41 - 50 ปี
0%
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
0%
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
0%
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
0%
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
0%
ปริญญาตรี
100%
สูงกว่าปริญญาตรี
0%
อาชีพ
อายุต่ำกว่า 20 ปี
0%
อายุ 21 - 30 ปี
100%
อายุ 31 -40 ปี
0%
อายุ 41 - 50 ปี
0%
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
0%
รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท
0%
5,000 - 10,000 บาท
0%
10,001 - 15,000 บาท
0%
15,001 - 20,000 บาท
100%
มากกว่า 20,000 บาท
0%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร วางตัวเหมาะสม
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
100%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
100%
ควรปรับปรุง
0%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
100%
ควรปรับปรุง
0%
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
100%
ควรปรับปรุง
0%
เทศบาลมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
100%
ขั้นตอนให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
100%
ขั้นตอนการบริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
100%
ควรปรับปรุง
0%
มีผังลำดับขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
100%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
100%
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งพักรอ น้ำดื่ม ที่จอดรถ
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
100%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%
มีเครื่องมือระบบการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
0%
มาก
0%
ปานกลาง
0%
น้อย
100%
ควรปรับปรุง
0%
สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ
มากที่สุด
0%
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%
สภาพแวดล้อมโดยรอบสำนักงานมีความสวยงาม เหมาะสม เป็นระเบียบ
มากที่สุด
0%
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%
ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
100%
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
0%
ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
0%
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
0%
ด้านการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
0%
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
0%
อื่นๆ
0%
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
-