เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 065-0362430
นางวาสนา เรืองวิลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวประทุมพร ออกช่อ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 065-0362430
นางสาวแสงดาว พุกชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 065-0362430
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โมธินา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0362430
นางยุวดี สิงห์เหาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0362430
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205