เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 483
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายพิษณุ ใจดี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายพิษณุ ใจดี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 036499140
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายขวัญชัย จำนงค์สาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายขวัญชัย จำนงค์สาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายจำเนียร วัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายจำเนียร วัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นางสาวดลสรวง ห้องกระจก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นางสาวดลสรวง ห้องกระจก
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายประธานจิตร์ จำปามูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายประธานจิตร์ จำปามูล
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นางพัชรี แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นางพัชรี แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายวิชัย ประทุ่มถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายวิชัย ประทุ่มถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายวิชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายวิชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายจรรยา ขันเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายจรรยา ขันเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นางจิดาภา หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นางจิดาภา หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT