เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายพิษณุ ใจดี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายขวัญชัย จำนงค์สาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายจำเนียร วัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางสาวดลสรวง ห้องกระจก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายประธานจิตร์ จำปามูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางพัชรี แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายวิชัย ประทุ่มถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายวิชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายจรรยา ขันเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางจิดาภา หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายสุเทพ อินทร์เลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0650362100