เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2686
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 065 036 2686
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 065 036 2686
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางธนากานต์ นิติรักษ์ธราดล
นิติกรชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางสาวสายรุ้ง ศรีอินทร์สุด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางจิตรวัฒนา อยู่สุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางรัมภา วงษ์ว่องไว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางพัทธยา สุพรรณพงศ์
นักพัฒนาชุมชนปโิบัติการ
โทร : 065 036 2686
นางกันตินันท์ อิ่มสำราญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 065 036 2686
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นางสาวอุษณีย์ พวงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นางสาวมณีรัตน์ เม่นงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 065 036 2686
นายอุทัย ผ่องโอสถ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นายชวลิต พานทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
จ.อ.นาวี รำไพพักตร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นายนพดล บุญโนนแต้
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
โทร : 065 036 2686
นายวิทยา กล่ำทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายอาคม หนูปั้น
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)