เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
folder ผังโครงสร้างส่วนราชการ
photo โครงสร้างองค์เทศบาลตำบลโคกตูม grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ผังโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นางสมบัติ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 1
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 112
นางสมบัติ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 1
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 112
นางอัจฉราวรรณ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 2
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 112
นางอัจฉราวรรณ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 2
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 112
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 114
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 114
นางสาวคนึง จันทร์อินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 114
นางสาวคนึง จันทร์อินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 114
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 113
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 113
พ.จ.อ.บุญเลิศ พฤฒากรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103
พ.จ.อ.บุญเลิศ พฤฒากรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103
นายเกษมสันต์ เจียมจรรยา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 108
นายเกษมสันต์ เจียมจรรยา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 108
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201
นางพัฒนา นัทธี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางพัฒนา นัทธี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นายพีรสัณฑ์ โสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203
นายพีรสัณฑ์ โสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 202
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 202
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 202
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 202
นายยิ่งยศ บำรุงศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 202
นายยิ่งยศ บำรุงศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 202
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 105
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 105
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 106
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 106
- ว่าง -
หัวหน้าฝายการโยธา กองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 204
- ว่าง -
หัวหน้าฝายการโยธา กองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 204
นางวิลาวรรณ โกมารทัต
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 204
นางวิลาวรรณ โกมารทัต
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 204
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 204
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 204
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0 3649 9095
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0 3649 9095
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายพิษณุ ใจดี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายพิษณุ ใจดี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 036499140
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 036499140
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายขวัญชัย จำนงค์สาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายขวัญชัย จำนงค์สาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายจำเนียร วัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายจำเนียร วัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นางสาวดลสรวง ห้องกระจก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นางสาวดลสรวง ห้องกระจก
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายประธานจิตร์ จำปามูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายประธานจิตร์ จำปามูล
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นางพัชรี แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นางพัชรี แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายวิชัย ประทุ่มถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายวิชัย ประทุ่มถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายวิชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายวิชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นายจรรยา ขันเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นายจรรยา ขันเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
นางจิดาภา หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 036499140
นางจิดาภา หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 036499140
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นายยิ่งยศ บำรุงศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นายยิ่งยศ บำรุงศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางธนากานต์ นิติรักษ์ธราดล
นิติกรชำนาญการ
นางธนากานต์ นิติรักษ์ธราดล
นิติกรชำนาญการ
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวสายรุ้ง ศรีอินทร์สุด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาวสายรุ้ง ศรีอินทร์สุด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางจิตรวัฒนา อยู่สุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางจิตรวัฒนา อยู่สุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางรัมภา วงษ์ว่องไว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางรัมภา วงษ์ว่องไว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางพัทธยา สุพรรณพงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางพัทธยา สุพรรณพงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นายสิรินทร์ กุลศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นายสิรินทร์ กุลศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางกันตินันท์ อิ่มสำราญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางกันตินันท์ อิ่มสำราญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวอุษณีย์ พวงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาวอุษณีย์ พวงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวมณีรัตน์ เม่นงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นางสาวมณีรัตน์ เม่นงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 201,
นายอุทัย ผ่องโอสด
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9228
นายอุทัย ผ่องโอสด
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9228
นายชวลิต พานทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9228
นายชวลิต พานทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9228
จ.อ.นาวี รำไพพักตร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9228
จ.อ.นาวี รำไพพักตร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9228
นายนพดล บุญโนนแต้
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9228
นายนพดล บุญโนนแต้
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9228
นายวิทยา กล่ำทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายวิทยา กล่ำทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายอาคม หนูปั้น
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
นายอาคม หนูปั้น
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวอัจฉราวดี เชื้อสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวอัจฉราวดี เชื้อสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวสุนิษา จำเนียรทรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
นางสาวสุนิษา จำเนียรทรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 207
account_box กองคลัง
นางพัฒนา นัทธี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางพัฒนา นัทธี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 105
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 105
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 106
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 106
นางสาวอมรรัตน์ พานจำปี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางสาวอมรรัตน์ พานจำปี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 103,
นางกรรณิการ์ ประภาสมบัติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางกรรณิการ์ ประภาสมบัติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวธนกฤดา วงศ์ละมาย
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวธนกฤดา วงศ์ละมาย
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาววนิดา บุญรุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววนิดา บุญรุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุรีรัตน์ แสงจำรูญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุรีรัตน์ แสงจำรูญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวรัตนา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรัตนา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุภาพร พานจำปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุภาพร พานจำปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชนม์นิภา ยังอยู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชนม์นิภา ยังอยู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางสาวสุกัญญา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นางสาวสิริวิภา สำเภาทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวสิริวิภา สำเภาทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
account_box กองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 0 3649 9095
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3649 9095
นางสาวศุภรดา เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3649 9095
นางภัทรกร นารถนรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9095
นางภัทรกร นารถนรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9095
นางสาวจั่นเพ็ชร ต่อเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจั่นเพ็ชร ต่อเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิมล ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9095
นางสาววิมล ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9095
นางสาวมยุรี เหมือนกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9095
นางสาวมยุรี เหมือนกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 3649 9095
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางวิลาวรรณ โกมารทัต
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางวิลาวรรณ โกมารทัต
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาวณปวีณ์ ห้องกระจก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาวณปวีณ์ ห้องกระจก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาววิไลพร เกษมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นางสาววิไลพร เกษมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายเสฎฐวุฒิ เนียมรักษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายเสฎฐวุฒิ เนียมรักษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายณัฐพล เพชรทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
นายณัฐพล เพชรทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 203,
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวประทุมพร ออกช่อ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวประทุมพร ออกช่อ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวแสงดาว พุกชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวแสงดาว พุกชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โมธินา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โมธินา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางยุวดี สิงห์เหาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
นางยุวดี สิงห์เหาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
account_box กองประปา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองประปา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองประปา
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิณโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (งานธุรการ)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิณโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (งานธุรการ)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางน้ำค้าง ต่ายชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางน้ำค้าง ต่ายชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นายสมคิด ค้ำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา(งานผลิตและบริการ)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นายสมคิด ค้ำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา(งานผลิตและบริการ)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
account_box สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาล นายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาล นายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 101,
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT