เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
folder แผนผังโครงสร้างเทศบาล
insert_drive_file แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0927828800
นางสมบัติ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 1
โทร : 0819288600
นางอัจฉราวรรณ อิ่มอรชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คนที่ 2
โทร : 0870788822
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0625289693
นางสาวคนึง จันทร์อินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0817582509
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 065 036 2100
นางสาว ณัฏฐ์พิชชา บุญมา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางจิตมณีสุข ชัยวัฒนาศักดิ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางธมน ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065 036 1579
นายพีรสัณฑ์ โสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065 036 3819
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 065 036 2432
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
นางจิรฐา อ่อนเงิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 065 036 3099
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
โทร : 065 036 1579
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 065 036 1915
นางสาวสายน้ำ เม้ยขันหมาก
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
โทร : 0896141413
นางวาสนา เรืองวิลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 065-0362430
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 065 036 1655
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
โทร : 065 036 3819
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิญโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองประปา
โทร : 065 036 2100
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 0650361894
- ว่าง -
หัวหน้าฝายการโยธา กองช่าง
โทร : 065-0363819

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 065 036 3819
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 065 036 3099
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร : 065-0362430
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ อิ่มอรชร
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายพิษณุ ใจดี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายขวัญชัย จำนงค์สาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายจำเนียร วัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางสาวดลสรวง ห้องกระจก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายประธานจิตร์ จำปามูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางพัชรี แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายวิชัย ประทุ่มถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายวิชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายจรรยา ขันเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นางจิดาภา หมื่นสา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065 036 2100
นายสุเทพ อินทร์เลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0650362100
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 065 036 2686
นางเบญจวรรณ เผ่นโผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 065 036 2686
นางสาววัชราพร จันทร์มี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 065 036 2686
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางธนากานต์ นิติรักษ์ธราดล
นิติกรชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางสาวสายรุ้ง ศรีอินทร์สุด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางจิตรวัฒนา อยู่สุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางรัมภา วงษ์ว่องไว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 065 036 2686
นางพัทธยา สุพรรณพงศ์
นักพัฒนาชุมชนปโิบัติการ
โทร : 065 036 2686
นางกันตินันท์ อิ่มสำราญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 065 036 2686
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นางสาวอุษณีย์ พวงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นางสาวมณีรัตน์ เม่นงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 065 036 2686
นายอุทัย ผ่องโอสถ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นายชวลิต พานทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
จ.อ.นาวี รำไพพักตร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 065 036 2686
นายนพดล บุญโนนแต้
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
โทร : 065 036 2686
นายวิทยา กล่ำทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
นายอาคม หนูปั้น
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 065-0361894
นางสาวอัจฉราวดี เชื้อสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 065 036 1894
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 065 036 2100
นางสาวสุนิษา จำเนียรทรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065 036 1894
account_box กองคลัง
นางธมน ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-0361579
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 065-0361579
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 065-0361915
นางสาวสายน้ำ เม้ยขันหมาก
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
โทร : 0896141413
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 065-0361655
นางกรรณิการ์ ประภาสมบัติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 065-0361915
นางสาวธนกฤดา วงศ์ละมาย
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร : 065-0361655
นางสาววนิดา บุญรุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0361579
นางสาวสุรีรัตน์ แสงจำรูญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 065-0361579
นางสาวรัตนา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 065-0361579
นางสาวสุภาพร พานจำปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 065-0361655
นายชนาธิป เชื้อพรมศร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวชนม์นิภา ยังอยู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 065-0361655
นางสาวสุกัญญา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
โทร : 065-0361655
นางสาวสิริวิภา สำเภาทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 065-0361655
account_box กองการศึกษา
นางจิรฐา อ่อนเงิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 065-0363099
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางภัทรกร นารถนรกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9095
นางสาวจั่นเพ็ชร ต่อเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0363099
นางสาวเบ็ญจพร บุญยิ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิมล ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 065-0363099
นางสาวมยุรี เหมือนกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 065-0363099
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
account_box กองช่าง
นายพีรสัณฑ์ โสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-0363819
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร : 065-0363819
นายนิทัศน์ ประสมบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 065-0363819
นางสาวณปวีณ์ ห้องกระจก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0363819
นางสาววิไลพร เกษมสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 065-0363819
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 065-0363819
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
นายณัฐพล เพชรทองคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 065-0363819
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกิตติ์ ภัทรธัญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 065-0362430
นางวาสนา เรืองวิลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวประทุมพร ออกช่อ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 065-0362430
นางสาวแสงดาว พุกชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 065-0362430
นางสาวทิพย์สุคนธ์ โมธินา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0362430
นางยุวดี สิงห์เหาะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0362430
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 205
account_box กองประปา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิณโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นายณรงค์ วงษ์เนตร
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
นางน้ำค้าง ต่ายชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นายสมคิด ค้ำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา(งานผลิตและบริการ)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายกฤษณะพงษ์ ฉิมภู่
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 0650362686
account_box สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ว่าที่ร้อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม
ปลัดเทศบาล นายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 065-0363529
นายมานิตย์ บุญมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 065-0363529
นางสาวชุติมา ตั้งพินิจกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 065-0363529
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม
โทร : 065-0363529