เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ติดต่อชำระภาษี
รับแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue
เอกสารเผยแพร่
folder แผนพัฒนาเทศบาล
    folder แผนดำเนินงานประจำปี
    folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    folder O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    folder 012สถิติการให้บริการประชาชน
    folder รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์
    folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    folder รายงานกิจการประจำปี
    folder รายงานทางการเงิน
    folder ประกาศผลการลดพลังงาน
    folder O11 คู่มือบริการประชาชน
    folder รายงานการประชุมสภา
    folder รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
    folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกตูม
    folder นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    public การให้บริการประชาชน ( ONE STOP SERVICE :OSS )
    folder รายงานการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
    folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder O 13 คู่มือใช้งานระบบบริการประชาชน E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 262
เดือนนี้11,701
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)83,344
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ จากอำเภอเมืองลพบุรี [21 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการคุณธรรมโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล2) [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกตูม (บริเวณ ตำบลโคกตูม... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทยประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล2 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble 015 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ทดสอบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ