เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ติดต่อชำระภาษี
รับแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue
เอกสารเผยแพร่
date_range O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
    folder O11 แผนการดำเนินงานประจำปี
    folder O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    folder O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    folder O15 คู่มือบริการประชาชน
    folder O16 สถิติการให้บริการประชาชน
    folder O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    folder รายงานกิจการประจำปี
    folder รายงานการประชุมสภา
    folder รายงานทางการเงิน
    folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์
    folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    folder ประกาศผลการลดพลังงาน
    folder รายงานการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
    folder รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกตูม
folder นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้11,701
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)83,344
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งดเพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง (นาปีรอบ ๒/๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและพูดคุย กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม และมอบกระสอบทรายกั้นทางน้ำ [28 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและพูดคุย กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม [27 กันยายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม [26 กันยายน 2566]
วันที่ 22 กันยายน 2566 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ... [22 กันยายน 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble 020 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ทดสอบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ