เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายยุทธนา ใจดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
นางสาวปนัดดา วัฒนใย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 065 036 1894
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
โทร : 065-0361894
นางสาวอัจฉราวดี เชื้อสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 065 036 1894
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 065 036 2100
นางสาวสุนิษา จำเนียรทรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065 036 1894