เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box กองคลัง
นางธมน ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-0361579
นางมยุรา สราญจิตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 065-0361579
นางสุวารี เพ็ชรสันทัด
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 065-0361915
นางสาวสายน้ำ เม้ยขันหมาก
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
โทร : 0896141413
นางกนกพร จำนงค์สาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 065-0361655
นางกรรณิการ์ ประภาสมบัติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 065-0361915
นางสาวธนกฤดา วงศ์ละมาย
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร : 065-0361655
นางสาววนิดา บุญรุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-0361579
นางสาวสุรีรัตน์ แสงจำรูญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 065-0361579
นางสาวรัตนา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 065-0361579
นางสาวสุภาพร พานจำปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 065-0361655
นายชนาธิป เชื้อพรมศร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวชนม์นิภา ยังอยู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 065-0361655
นางสาวสุกัญญา สุวรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
โทร : 065-0361655
นางสาวสิริวิภา สำเภาทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 065-0361655