ผลสำรวจความคิดเห็น (จำนวน 28 คน)
เพศ
ชาย
73%
หญิง
27%
สถานภาพผู้ตอบ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ