ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๕๕๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง