ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายถือนำขบวน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง