ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง