ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง