ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง