ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บานทึบ) จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง