ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง