ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม