ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง