ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง