ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง