ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง