ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๒ - ๘๔๐๑ ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง