ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง