ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง