ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง