ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๑๓๓๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง