ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง