ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน งานโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง