ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำป้ายประกาศผลการรวมคะแนน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม และนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง