ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๓๕๘๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง