ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง การสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม และนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง