ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๒๙๘ ลพบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง