ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง