ชื่อเรื่อง : ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท่้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง