ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง