ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๗๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง