ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายระบบใช้สาย ติดตั้งภายในชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง