ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง