ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง