ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง