ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวััสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมปรับปรุงท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง