ชื่อเรื่อง : ซื้อเล็กโจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง