ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง