ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง