ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๘ ๘๔๗.๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง