ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง